ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

{Recent News} สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน —- วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ – รศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และสาขาการสื่อสารสากล, หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และ​นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่อง ONE 31 – คุณสุธีรัชย์ ชาญนุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด เทเลวิชั่น จำกัด และ คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ให้มีความพร้อมในการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา […]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564 1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/2hr ระหว่าง วันที่ 7 มิ.ย 64 – 16 ก.ค 64 2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ 3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64 4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email 6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ 7. นักศึกษาดาวน์โหลด […]

ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง? 👩‍🔧คณาจารย์ 👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน 👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562

ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง? 👩‍🔧คณาจารย์ 👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน 👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562 — 📥๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลบัณฑิต และทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th —– 📝๒ )สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th เข้าระบบง่าย ๆ เพียงกรอกรหัสนักศึกษาเท่านั้น —- 📲๓) เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประสานให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/หัวหน้างานกรอกข้อมูลในระบบ 📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th โดยใช้รหัสนักศึกษาของบัณฑิตในการเข้าระบบ —- 👨🏻‍🎓📲๔) นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th เข้าระบบด้วย User/password เดียวกับระบบ MIS  

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)

ประกาศ สำนักงานบัญชียงยุทธการบัญชีและกฎหมาย รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2564 จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด (คลิ๊ก)

สำนักงานบัญชียงยุทธการบัญชีและกฎหมาย 589 อาคารถุงเงิน ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-861-4611-15 โทรสาร 02-438-2202 ————————————————————————— เรื่อง รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2564 เรียน ฝ่ายสหกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียด ตำแหน่ง : ฝึกงานด้านบัญชี ระยะเวลา : สิงหาคม – ธันวาคม จำนวน : 2 อัตรา ค่าตอบแทน : วันละ 300.- บาท ทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. คุณสมบัติ GPA : มากกว่า 3.50 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 […]

SACICT เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมปล่อยความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันออกแบบงานหัตถกรรมจักสานร่วมสมัย ในรายการ Reality Show  “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” เวทีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ มาร่วมปล่อยพลังความคิด ทำสงครามดีไซน์งานจักสานไทยให้ก้าวไกลสู่สากล อย่ารอช้า !!! ร่วมส่งผลงานสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 2564

SACICT เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมปล่อยความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันออกแบบงานหัตถกรรมจักสานร่วมสมัย ในรายการ Reality Show  “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” เวทีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ มาร่วมปล่อยพลังความคิด ทำสงครามดีไซน์งานจักสานไทยให้ก้าวไกลสู่สากล อย่ารอช้า !!! ร่วมส่งผลงานสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 2564   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดผลงานการออกแบบดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1T8Mu9n1-j5M2ghjv2sxr-5KZiBMkPzfI?usp=sharing   หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/D9Ctvjsdc7JKPRR57   สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ : 086-792-4446 E-mail: [email protected] Facebook: http://www.facebook.com/sacict Website: https://www.sacict.or.th/th   #SACICT #SACICTWARCRAFT #สงครามทำมือ #งานจักสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) —- #BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย #BSRUNews

{Up next} วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พบกับงานเด็จสาด Dear Devil 2021

{Up next} วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พบกับงานเด็จสาด Dear Devil 2021 — รูปแบบ Online Event กับผลงานสุดอลัง มีทั้งเต้น แฟชั่นโชว์ และ Speaker สุดเจ๋ง จากเด็กโฆษณาและธุรกิจบันเทิง — อย่าลืม ! เรามีนัดกันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เริ่มออกอากาศ 19•00 น. ที่เพจ : Advertising and Entertainment Business BSRU — เหล่าปีศาจกำลังจะบุกหน้าจอ มาดูกันเยอะๆ นะคะ สามารถติดตามได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/211 — #เด็จสาดDearDevil2021 #DearDevil #เด็จสาด2021 #Dejsaad2021 #Devil #Newnormal #OnlineEvent #สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง #คณะวิทยาการจัดการBSRU #BSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 —- เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รายงานตัว : วันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2564 —- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 4 DIRECT ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2564 —- เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รายงานตัว : วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2564 —- CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, […]

ประกาศ การโอนเงินคืน 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากทางระบบที่โอนเงินพร้อมเพย์ของธนาคารในส่วนการโอนเงินคืน ซึ่งจะมีผลในอีก 2 วัน เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการโอนพร้อมเพย์ ซึ่งไม่เหมือนการโอนแบบเลขบัญชีปกติ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินใหม่ตามที่ธนาคารแจ้ง เป็นวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ การโอนเงินคืน 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากทางระบบที่โอนเงินพร้อมเพย์ของธนาคารในส่วนการโอนเงินคืน ซึ่งจะมีผลในอีก 2 วัน เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการโอนพร้อมเพย์ ซึ่งไม่เหมือนการโอนแบบเลขบัญชีปกติ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงินใหม่ตามที่ธนาคารแจ้ง เป็นวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยฯ คืนเงินให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 1,000.- บาท โดยโอนคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 รายชื่อและสถานะการโอนเงินจะประกาศในภายหลัง และแจ้งการโอนเงินให้ทางอีเมลที่นักศึกษาบันทึกไว้ในระบบ MIS ____________________________ ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน รีบดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 _____________________________ หมายเหตุ – นักศึกษาที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ส่วนลดแทนแล้ว จึงไม่ได้รับคืนในส่วนนี้ – นักศึกษาที่ยังคงใช้บัตรประชาชนที่นำหน้าด้วยเลข 0 , 7 และเลขพาสพอร์ต โปรดรอการดำเนินการต่อไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ปเอกนิเทศบ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564– 16 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจหลัก https://www.facebook.com/102333972027628/posts/113673440893681/?d=n #PhDICM #นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร #ICMBSRU x #MSBSRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขั้นตอนดำเนินงานลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 —— อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/238

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 —— อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/237

แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 (รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ) นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 (รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ) นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ คณะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหมู่เรียน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยเปิดภาคเรียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. สแกนผ่าน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ http://management.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือก “กลุ่มห้องเรียน” จากนั้นเลือก “กลุ่มรายวิชาเทอม 3/63” 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom3_63/ รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ คือ 1) รายวิชาที่ขั้นต้นด้วย 3XXXXX 2) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน **ช่วงเวลาการค้นหาข้อมูลรายวิชา 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564**

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 —- รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 —- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com —- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ #ครอบครัวการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวบ้านสมเด็จ #TourismBSRU #บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 2 3 4 5 21