ข่าวประชาสัมพันธ์

[:th]คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(The 6th IMMS 2022)ในหัวข้อ “Global Value Chain and Industry 4.0 in an Era of COVID – 19 ที่คณะฯได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ผ่านการประเมิน และนำ เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 72 ผลงาน โดยได้แบ่งห้องนำเสนอผลงานวิจัยไว้ทั้งหมดจำนวน 7 ห้องด้วยกัน ดังนี้[:]

[:th] วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:oo น. คณะว […]

1 5 6 7 8 9 51
Choose a Language :