[:th]โปรดเลี่ยงเส้นทาง อิสรภาพ ประชาธิปก และวงเวียนใหญ่ —- ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 —- ขออภัยในความไม่สะดวก[:]

[:th][:]

Choose a Language :