แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 (รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ) นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

แนวทางปฏิบัติการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563
(รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
คณะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหมู่เรียน
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยเปิดภาคเรียนวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
1. สแกนผ่าน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มเรียน/ติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ http://management.bsru.ac.th
เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือก “กลุ่มห้องเรียน” จากนั้นเลือก “กลุ่มรายวิชาเทอม 3/63”
2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom3_63/
รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ คือ
1) รายวิชาที่ขั้นต้นด้วย 3XXXXX
2) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
3) รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
**ช่วงเวลาการค้นหาข้อมูลรายวิชา 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564**
Choose a Language :