หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

#ปเอกนิเทศบ้านสมเด็จ เปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564– 16 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจหลัก 👉 https://www.facebook.com/102333972027628/posts/113673440893681/?d=n
Choose a Language :