ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
——————————–
นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน
นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับส่วนลด 50% (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว) และจะได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อชำระเงินตามประกาศของ มหาวิทยาลัย
——————————–
นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว
นักศึกษารหัส 64 ต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับเงินคืน 50% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/financebsru
——————————–
**** ประกาศแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ****