ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ

อยากจะติดต่อเรื่องอะไร ต้องติดต่อที่ไหน เรามีคำตอบ ข้อมูลพื้นฐานภายในคณะวิทยาการฯ #msbsru มีกี่สาขา ค่าเทอมเท่าไหร่ เรียนอะไรบ้าง เข้าเวบไซต์ http://ms.bsru.ac.th หรือคิดอะไรไม่ออก บอกสำนักงานคณะ ติดปัญหาเรื่องเรียน เรื่องเกรด ลงทะเบียน โยกย้ายวิชา โยกย้ายสาขา วิชาเต็ม จ่ายค่าเทอมล่าช้า ฯลฯ ทักหาพี่ๆสำนักงานคณะ อาคาร 7 ชั้น 1 โทร 02-473-7000 ต่อ 4008 – 4009 หรือทักใน inbox เพจได้เลย http://www.facebook.com/msbsruส่วนเรื่องนอกห้องเรียน คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง ทักไปที่เพจสโมสรนักศึกษา คณะฯเราได้ https://www.facebook.com/pg/samofmsbsru เกี่ยวกับเรื่อง รับสมัคร นศ.ใหม่ รายงานตัว นศ. ขอใบรับรองการเป็น นศ./รับรองความประพฤติ ลงทะเบียนเรียน มีปัญหาเรื่องเกรด ย้ายสาขา ระบบบริการ นศ.มีปัญหา พูดง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องการเรียน […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา——วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19″ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19 และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อเปิดภาคเรียนอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานและกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th—-ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ—-#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา #BSRUNews

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน——วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกันในหัวข้อเรื่อง ดังนี้-การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน-การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งความสุข ความสำเร็จในการทำงาน-การจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และยังได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ มากมายจากท่านวิทยากรอีกด้วย——ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ——#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน #BSRUNews 

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566—-วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้1. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา2. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา3. คุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom—-ภาพ/ข่าวโดย : […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

  คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ มบส.ลุยพื้นที่ชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งคัดสรรชิง”สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 65” ดันขยายช่องขายบนออนไลน์ กระตุ้นยอดส่งออกกว้างขึ้นผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ […]

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา —-วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลไทย… รางวัลเกียรติยศ… บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ได้พิจารณาคุณสมบัติการบริหารและพัฒนาองค์กร ผลงานทางสังคมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เป็นองค์กร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งได้มีกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สมควรได้รับการยกย่องและเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 ภายใต้แบรนด์ “รางวัลไทย” […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565 —-ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และกำหนดวันคัดสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเมื่อวันที่ […]

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564

โอกาศครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ “X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ประลองไอเดียเจ๋ง ๆ ไอเดียใครดี ไอเดียใครโดน กำใบสมัครให้แน่น เลือกแบรนด์ที่ชอบ พร้อมส่งใบสมัครเข้ามาเลย… เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2564 สมัครได้ที่ : www.x-campuscontest.com/register ———————————————————- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : X Campus Advertising Idea Contest Call : คุณรัฐพงศ์ (เจเล่) 02-661-7750 ต่อ 217 #xcampus #xcampusปี4 #โฆษณา #ไวรัลคลิป #สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย #DUGA #MDES

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้

ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พบกับกิจกรรม ดังนี้ 1. รับชม VTR แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แนะนำการให้บริการของห้องสมุด 3. แนะนำบริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์ 4. แนะนำการเข้างาน Application Matrix Library โดยรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting ——– สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณโบว์ 084-143-2542 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej Website: http://library.bsru.ac.th/ Line: https://link.bsru.ac.th/19b E-mail : [email protected]

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง —- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนบุคคลทุกคนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณะและเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้น้ำหนักคะแนนไม่เกินร้อยละ 10 นั้นให้คณาจารย์ดำเนินการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ไว้ที่ (bsru.net) ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป **ทั้งนี้ทางคณาจารย์ต้องการความช่วยเหลือในการเผยแพร่กรุณาติดต่อ คุณร่มไทร ฉ่ำคล้าม**

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5mf 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาค กศ.พ.” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ แจ้งความคืบหน้า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน ทุกระดับ (ปริญญาตรี โท เอก) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ——————————– นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับส่วนลด 50% (กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว) และจะได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% เพื่อชำระเงินตามประกาศของ มหาวิทยาลัย ——————————– นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว นักศึกษารหัส 64 ต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อได้รับเงินคืน 50% ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/financebsru ——————————– **** ประกาศแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ****

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้ 1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5j9 2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาคปกติ” ***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ*** รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx ***รายวิชาของศึกษาทั่วไป*** รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ

ประกาศ อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ ผศ.ดร.อธิป ธรรมวิจิตร อาจารย์ประจำสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 กลุ่มที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. 1)การจัดการโลจิสติกส์ 2) การตลาด 3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4) ทรัพยากรมนุษย์ 5) การท่องเที่ยว 6) บัญชี —————————————————- กลุ่มที่ 2 เวลา13:00-16:00 น. 1) การสื่อสารมวลชน 2) ประชาสัมพันธ์ฯ 3) การโฆษณาฯ 4) ภาพยนตร์ฯ 5) เศรษฐศาสตร์ 6) การประกอบการฯ —————————————————- 1. สามารถสแกน QR Code […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564 —— วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2564 INTERNATIONAL MULTICONFERENCE OF MANAGEMENT SCIENCE 2021 The 5th (IMMS 2021) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และไลฟ์สดการประชุมผ่านทางเพจ Facebook BSRU News และเพจ Facebook MS BSRU ในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดาเกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขานรับนโยบายของ อว. ในการให้ลดค่าเทอม 50% โดยพร้อมดำเนินการตามมติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะนำเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภาคปกติ 25 ก.ค. 2564 , ภาคพิเศษ 10 ส.ค. 2564)

1 2 3 20