สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

“พลังแห่งการสร้างสรรค์ เรียนรู้จริง ทำได้จริง

The Power of Creativity.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 119,000 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 112,800 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 17,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 16,200 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 13,300 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 13,800 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 7 -
2 ผศ.ดร.จรัล มานตรี 773 -
3 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 769 -
4 ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 762 081-317-9422
5 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 762 -
6 อ.ณิชาภา แก้วประดับ 763 086-894-5999
7 อ.มนัสวี พัวตระกูล 763 -
8 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ 773 081-759-8722
Choose a Language :