โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการ “วิศวกรสังคม” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะ เปิดประตูสู่อาชีพ นักวางแผนทางการเงิน

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการ“วิศวกรสังคม” เพื่อสร้างนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะเปิดประตูสู่อาชีพนักวางแผนทางการเงิน”
—-
วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร7 ชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการ
ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถลงทะเบียนหน้างานพร้อมได้รับวุฒิบัตรรูปแบบออนไลน์
—-
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/MsBSRU

Choose a Language :