อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ

ประกาศ
อบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61 คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ
ผศ.ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
อาจารย์ประจำสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564
กลุ่มที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น.
1)การจัดการโลจิสติกส์
2) การตลาด
3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) ทรัพยากรมนุษย์
5) การท่องเที่ยว
6) บัญชี
—————————————————-
กลุ่มที่ 2 เวลา13:00-16:00 น.
1) การสื่อสารมวลชน
2) ประชาสัมพันธ์ฯ
3) การโฆษณาฯ
4) ภาพยนตร์ฯ
5) เศรษฐศาสตร์
6) การประกอบการฯ
—————————————————-
1. สามารถสแกน QR Code ได้ที่ภาพประชาสัมพันธ์
2. สามารถตรวจสอบการเข้าห้องเรียนด้วยโปรแกรม Zoom และ
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่ https://link.bsru.ac.th/ms_cefr_2021