สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

{Recent News}
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
—-
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ
– รศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และสาขาการสื่อสารสากล, หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และ​นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่อง ONE 31
– คุณสุธีรัชย์ ชาญนุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด เทเลวิชั่น จำกัด
และ คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ให้มีความพร้อมในการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
—-
#BSRURecentnews สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน #BSRUNews
Choose a Language :