[:th]วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[:]

[:th]

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านวิทยาการจัดการ บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล[:]

Choose a Language :