รับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ฝึกงาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

[:th]

กรมการแพทย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ฝึกงาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการ การมการแพทย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุจการกรม
กรมการแพทย์
โทรศัพท์: 02-590-6262, 02-590-6077
โทรสาร : 0-2591 -8266

[:en]

กรมการแพทย์
รับสมัครนักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ฝึกงาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการ การมการแพทย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุจการกรม
กรมการแพทย์
โทรศัพท์: 02-590-6262, 02-590-6077
โทรสาร : 0-2591 -8266

[:]
Choose a Language :