ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง? 👩‍🔧คณาจารย์ 👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน 👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562

ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง?
👩‍🔧คณาจารย์
👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน
👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562
👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562

📥๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลบัณฑิต และทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรได้ที่
📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th
—–
📝๒ )สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำได้ที่
📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th
เข้าระบบง่าย ๆ เพียงกรอกรหัสนักศึกษาเท่านั้น
—-
📲๓) เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประสานให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/หัวหน้างานกรอกข้อมูลในระบบ
📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th
โดยใช้รหัสนักศึกษาของบัณฑิตในการเข้าระบบ
—-
👨🏻‍🎓📲๔) นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ได้ที่
📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th
เข้าระบบด้วย User/password เดียวกับระบบ MIS

 

Choose a Language :