นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2/2566 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2/2566
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียนโดยดูในใบตรวจสอบจบในระบบ MIS ของนักศึกษา
2. นักศึกษาติดต่อประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำแผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินในภาคเรียนที่ 2/2566 จนถึงเทอมที่นักศึกษาจะจบการศึกษา
3. นักศึกษาสแกน QR-Code นี้ เพื่อทำการกรอกรายละเอียดของตัวเอง / แผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินพร้อมแนบรูปภาพใบตรวจสอบจบ โดยเลือกรูปแบบแสดงทุกรายวิชา (ไฟล์.JPG หรือ .JPEG) ลงในระบบตามที่กำหนด
4. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเองในระบบเป็นระยะๆ เพื่อทำการลงทะเบียน หากในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้ ขอให้ติดต่อที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องวิชาการ
ลิงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2/2566
Choose a Language :