ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564

ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ
หมู่เรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.a.th/5j9
2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th/gclassroom/ เลือก “ภาคปกติ”

***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ***
รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx

***รายวิชาของศึกษาทั่วไป***
รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

Choose a Language :