งานวิชาการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการเรียนและการส่งผลการเรียน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

คลีนิควิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่