ประกันคุณภาพ[:en]งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

Choose a Language :