คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา” อบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังนี้

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
—-
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา” อบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
-รายละเอียด ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
-รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
-รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (หลักสูตรที่ 3 AUN-QA)
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และวิทยากร (คปภ.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ : https://management.bsru.ac.th/
Choose a Language :