คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดป้ายศูนย์นวัตกรรมเพื่อการประกอบการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดป้ายศูนย์นวัตกรรมเพื่อการประกอบการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. แสดงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาต่างๆ
2. เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องจัดแสดงสินค้า อาคาร 7 ชั้น 1
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :