คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105)
อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)

Choose a Language :