คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด
—-
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ด้านการดำเนินการศึกษานวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง บริษัท เจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด โดย พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเจ้าพระยา เจพีวาย จำกัด กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมดิจิทัลของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีศักยภาพรองรับระบบต่าง ๆ หรือลักษณะการสอนที่หลายหลายรูปแบบ และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนา นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีประโยชน์อย่างแท้จริง จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 15
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :