คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

—-
ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และกำหนดวันคัดสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมวิทยากรในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น University as Marketplace) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาและส่งผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 9 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
—-
ภาพ/ข่าว : ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.สมุทรสาคร และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565 #BSRUNews