คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านกระบวนการ “วิศวกรสังคม”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านกระบวนการ “วิศวกรสังคม”
—-
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านกระบวนการ “วิศวกรสังคม” เพื่อสร้างนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะเปิดประตูสู่อาชีพนักวางแผนทางการเงิน ” โดยมี ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ และทีมวิทยากรจากสถาบัน CMSK ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอบรมการวางแผนทางการเงินโดยตรง นำโดยคุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท CMSK จำกัด มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และในช่วงสุดท้ายยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มากล่าวปิดโครงการและมอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากรอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :