คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ในกิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท้องถิ่นด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ในกิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม
– – –
เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระยะที่ 2) ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้และร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้แต่ละสาขาวิชาผสานกับการใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคม โดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำทีมคณาจารย์และนักศึกษาในโครงการฯ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการและการนำนวัตกรรมมาสู่กระบวนการผลิต ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม จ.สมุทรสาคร โดยมีวิทยากรประจำชุมชน คุณถาวัลย์ สายสิทธิ์ และทีมงานให้การบรรยาย และได้อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (ระยะที่ 2) และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และการจัดทำ MIC Modelโดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด คุณอดิศร เนียมแก้ว คุณสุนทร ปาละพันธ์ และคุณกรภัทร์ งอกจันทึก ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://link.bsru.ac.th/n7o
Choose a Language :