คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills
– – –
เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการ “วิศวกรสังคม” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นักศึกษา
ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการ ในเวลา 08:30 – 16:30 น. โดย มีวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1.“การค้นหาคุณค่าในการเป็นผู้ประกอบการ”
โดย อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ อาจารย์จากสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
2.“สร้างแรงจูงใจกับธุรกิจ “ลงทุนให้ปัง!!! ดังเหมือนอาจารย์ริว”
โดย ผศ.ดร. นเรศ นิภากรพันธ์ อาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน
3.“การสร้างธุรกิจให้ WOW!!! โดย Business Model Canvas”
โดย อ.ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา อาจารย์จากสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
4.“การสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ”
โดย อ.รัตนา บุญอ่วม อาจารย์จากสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทต์
5.“ขายอะไรดีในโลกยุค e-commerce”
โดย อ.พิทักษ์พงศ์ คมพุดซา อาจารย์จากสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
6.“ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใส่ใจสร้างแบรนด์”
โดย ผศ.พิมพิไล ไทพิทักษ์ อาจารย์จากสาขาวิชาสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :