คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายของ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”
—-
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เรื่อง “การทบทวน
ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายของ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีส่วนร่วมในการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ (SOAR and SWOT Analysis)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการประชุม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการ ในเวลา 08:30 – 16:30 น.
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19fl6c6DrDLCsRVNXqtEQwNidZqXXycyQ?usp=share_link

Choose a Language :