คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

Choose a Language :