คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด (กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และความพร้อมด้วย SME Access และกิจกรรมที่ ๒.๑ ส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Online Market) โดยมี
1. ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี
3. อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร
4. ผศ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา
5. ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์
6. ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์
7. อ.รัตนา บุญอ่วม
8. อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์
9. อ.สุพรรษา ยศแสง
10. อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา
11. อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย
12. นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์
—-
#MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และบคุลากรทั้ง 12 ท่าน

Choose a Language :