คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง

Choose a Language :