คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัตนา บุุญอ่วม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์

Choose a Language :