คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ นิภากรพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน

Choose a Language :