คณะวิทยาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”
ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 ณห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 1
และแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
Meeting ID: 762 024 7691
Passcode: 112233
Choose a Language :