คณะวิทยาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”
—-
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน และวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ในกิจกรรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก” โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ และร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่องดังนี้
– การวางเป้าหมายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และ ผศ.พิเศษ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
– การวางเป้าหมายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและกระบวนการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และ ผศ.พิเศษ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
– การคิดค้นละพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษา วิทยากรโดย ผศ.พิเศษ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
– การสร้างและการพัฒนากลไกทางการศึกษาและการจัดการการศึกษาร่วมระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคสังคม ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น วิทยากรโดย ผศ.พิเศษ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ :https://www.facebook.com/MsBSRU

Choose a Language :