คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.ไซนิล สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.วรศิริ ผลเจริญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Choose a Language :