คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569
2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)
5. (ร่าง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน)
6. ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ….
Choose a Language :