[:th]คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเดินทางไปมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา[:]

[:th] 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเดินทางไปมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ

ในโครงการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่ อ.มรกต ภู่ทอง และอ.บดินทร์ มหาวงศ์ ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ของมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University: PPIU) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ทาง PPIU ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดยท่านรองอธิการบดีและผู้จัดการโครงการ Dr.Ky Ravikun หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรองผู้จัดการโครงการ Mr.Chhin Kona ผู้ประสานงานโครงการและประธานสาขาวิชาการบัญชี Mr.Tep Sopheak คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมธนาคาร

กิจกรรมประกอบไปด้วย การนำเสนอโครงการ PPIU-HEIP Phrase 2 การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การนำเสนอความคืบหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของ PPIU การนำเสนอแนวการสอนรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี PPIU จำนวน 22 รายวิชา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการเขียนรายละเอียดรายวิชา แนวทางการประเมินผลรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) รายละเอียดตามกำหนดการดังต่อไปนี้

[:]

Choose a Language :