การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564
1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/2hr ระหว่าง วันที่ 7 มิ.ย 64 – 16 ก.ค 64
2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ
3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64
4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email
6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ
7. นักศึกษาดาวน์โหลด “แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างฯ” เพื่อนำส่งให้หัวหน้างานประเมิน และใส่ซองปิดผนึกส่งอาจารย์นิเทศหรือประธานสาขาวิชา
8. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฉบับสมบูรณ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/2hr
9. นักศึกษาดาวน์โหลด “รูปแบบการพิมพ์เล่มบัณฑิตนิพนธ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/2hr
10. ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่สาขาวิชากำหนด

Choose a Language :