[:th]การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/2565[:]

[:th]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/2565
1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/gpb ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 65 – 30 พ.ย. 65
2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ
3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 65 – 16 ธ.ค. 65
4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email
6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ
7. นักศึกษาดาวน์โหลด “แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างฯ” เพื่อนำส่งให้หัวหน้างานประเมิน และใส่ซองปิดผนึกส่งอาจารย์นิเทศหรือประธานสาขาวิชา
8. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฉบับสมบูรณ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/gpb
9. นักศึกษาดาวน์โหลด “รูปแบบการพิมพ์เล่มบัณฑิตนิพนธ์” ได้ทาง https://link.bsru.ac.th/gpb
10. ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่สาขาวิชา
***** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบลงทะเบียนเรียน (MIS) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ในเทอมอื่นๆ ต่อไป *****
นักศึกษาสามารถค้นหาสถานที่ฝึกงานได้ตามลิ่งนี้

[:]

Choose a Language :