แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

เส้นทางสู่บัณฑิต

เส้นทางสู่บัณฑิต ปี 2562-2563

เอกสาร

ตัวอย่าง
ฟอร์แผนกิจการนักศึกษา
ฟอร์แผนบริการวิชาการ

แผนดำเนินการคณะฯ

1. ผลการดำเนินงาน
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย 2564
3. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (คงคลัง บกศ.)
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาศ 1และ2)