เอกสารประเมินตนเอง

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบประเมินดังแนบ และแบบ ป.มบส.-1 (พิมพ์ส่งที่สำนักงานคณะฯ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565)

 
 

ขั้นตอนที่ 2 : แนบหลักฐาน ส่งไฟล์ผ่าน Google Drive (ส่งภายในวันที่ 16-21 สิงหาคม 2565)

 

<<ระบบประเมินตนเอง>>

– เมื่อเข้าระบบประเมินตนเอง จะมีโฟลเดอร์ตามหัวข้อการประเมิน

– ให้ผู้รับการประเมิน คลิกเข้าไปอัพโหลดเอกสารหลักฐาน (รูปถ่าย ภาพหน้าจอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ในโฟลเดอร์ย่อยที่ตรงตามกับเอกสารหลักฐานที่ท่านทำเครื่องหมายว่ามี ตามใบปะหน้าที่ส่งมาก่อนหน้า

<<อัพโหลด(แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ)และ(แบบป.มบส.1) รอบที่ 2/2565>>

<<ดาวน์โหลดคำสั่งและเอกสารเพื่อนำไปประกอบการประเมิน>>