ระบบการขอนำนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบรรยาย/ห้องประชุม/สถานที่

ตารางการขอนำนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องบรรยาย/ห้องประชุม/สถานที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา