MS_STORY

ปรัชญา

          ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้และริเริ่มสิ่งใหม่

วิสัยทัศน์ (Vision)

         “ผู้นำการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความาสามารถในการบริหารจัดการอย่างครบวงจร”

พันธกิจ (Mission)

 1. การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการ การคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบต่อสังคม
 2. การวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
 3. การบริการวิชาการโดยบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านงานสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเรียนการสอน และงานวิจัย

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ

          ผลิตบัณฑิตเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ สร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

คิตพจน์

          สัจจังเว อมตวาจา ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

คำขวัญ
          บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค่านิมยม (L-E-A-D)

          1. Leadership = มีความเป็นผู้นำ : การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

          1. Leadership = มีความเป็นผู้นำ : การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. Excellence = สร้างสรรค์เป็นเลิศ : การพัฒนาทักษะและสมรรถะของนักศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ

          3. Adaptability = พัฒนาได้ไว : การเรียนรู้และริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

          4. Diversity = หลายหลากกลมเกลียว : บ่มเพราะบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์
ความสำเร็จประดุจเพชรแห่งปัญญา

สีประจำคณะ : สีฟ้า

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ

          ในปี พ.ศ. 2527  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2)  มีผลให้วิทยาลัยครูซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว  สามารถผลิตบัณฑิตได้อีก 2  สาขา คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ในเวลาต่อมามีสถาบันที่ผลิตครูมากขึ้น  ทั้งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และวิทยาลัยครูเอง      ทำให้ผลิตครูเกินความต้องการ  บัณฑิตเกิดการว่างงานจำนวนมาก  ดังนั้นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จึงได้จัดตั้ง    คณะวิทยาการจัดการขึ้นในปี พ.ศ. 2527 (27  พฤศจิกายน  2527)  ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต        สาขาศิลปศาสตร์เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม ในขณะนั้น

          คณะวิทยาการจัดการ เดิมเรียก คณะวิชาวิทยาการจัดการ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 3   ชั้น 2  ตรงข้างหอประชุมเก่า (โรงอาหาร)  ในครั้งแรกที่เปิดสอนยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  หลังจากนั้นอีก  1  ปี  จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  5  ภาควิชา คือ

 

  1. ภาควิชาการเงินและบัญชี
  2. ภาควิชาการตลาด
  3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
  4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
  5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

          ในปี พ.ศ.  2534  คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงได้ย้ายสำนักงานมายังหอสมุดเก่า ซึ่งว่างจากการใช้งานมาระยะหนึ่ง  ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารสถานที่ใหม่เรียกว่าอาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นสำนักงานคณะห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์

          14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” (คนของพระราชา)  ใช้แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ทั่วประเทศ

          8  มีนาคม  พ.ศ.  2538   ทรงพระราชทาน “ตราพระราชลัญจกร”  ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ     ทั่วประเทศ

          25  มกราคม  พ.ศ. 2538  ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538″   ทำให้ คณะวิชา  เปลี่ยนเป็น คณะ  ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น  คณบดี   พร้อมทั้งเปลี่ยนครุยวิทยฐานะของบัณฑิตใหม่ เป็นครั้งแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ปี พ.ศ. 2539   โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ  ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่า คณบดี  เรียงลำดับดังนี้

 1. ดร.สุรพล  ธีรรัตนพันธ์                                     (24 พฤศจิกายน 2527  – 16 เมษายน 2530)
 2. รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล                      (17 เมษายน 2530 – 17 เมษายน 2534)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีมาโนชน์                 (18 เมษายน 2534 – 10 พฤศจิกายน 2536)
 4. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี                                            (11 พฤศจิกายน 2536 – 15 มิถุนายน 2538)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง คงชัย                    (16 มิถุนายน 2538 – 30 กันยายน 2539)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  สุวิทวัส                    (1 ตุลาคม 2539 – 30 กันยายน 2544)
 7. รองศาสตราจารย์เกริก     วยัคฆานนท์              (1 ตุลาคม 2544 – 31 ตุลาคม 2551)
 8. รองศาสตราจารย์รวงพร   อิ่มผล                       (1 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2554)
 9. ดร.ไพฑูรย์  มากสุข                                          (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2562)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร       (1   ตุลาคม   2562    – ปัจจุบัน)

           ในปี พ.ศ. 2540 (มิถุนายน)  จนถึงเดือนเมษายน  2545  คณะวิทยาการจัดการได้ย้ายมายังอาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สถาบันมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นอาคารสูงที่สุดอาคารแรกของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (สูง 15  ชั้น)

          ปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดแนวความคิดที่จะประสานภารกิจการทำงานมากกว่าที่จะแยกกัน  เป็นภาควิชา คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดองคาพยพใหม่และบริหารโดยคณะบุคคลโดยแบ่งออกเป็น  5  โปรแกรมวิชา  คือ   

  1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
  3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
  4. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  5. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          ในปีการศึกษา 2543 คณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้ แตกต่างจากเดิมที่ผู้เรียนจบในด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ระดับปริญญาตรี จะได้รับการประสาทปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น

          เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2545   คณะวิทยาการจัดการได้ย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบัน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 7) เลขที่  1061  ถนน อิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม.10600  โทร. 02-473-7000 ต่อ 4000 โทรสาร 02472 5715 จากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการได้ก้าวมาสู่ความโอ่อ่า สง่างาม  ทันสมัย  มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทุก  ๆ ด้าน

          ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตรากฎหมายที่เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้องเข้ามารวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล สถาบันราชภัฏทั่วประเทศจึงเปลี่ยนสถานภาพ      เป็น “มหาวิทยาลัย” สถาบัณราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงเปลี่ยนสถาภาพเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 หน่วยงาน 1 ใน 9 คือ คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2547 คณะวิทยาการจัดการได้แบ่งโครงสร้างการบริหารดังนี้

   1. สำนักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
   2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน 5 แขนงวิชา

          – แขนงวิชาการโฆษณา

          – แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

          – แขนงวิชาวารสารศาสตร์

          – แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

   1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 แขนงวิชา

          – แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          – แขนงวิชาการตลาด

   1. โปรแกรมวิชาการบัญชีและการเงิน
   2. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   3. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          ปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ได้ย้ายมาตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และคณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเก่า ซึ่งใช้หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 และพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2552 ทั้งหมดดังนี้

ระดับปริญโท

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

          หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
   6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
   7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
   11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดตามวงรอบของการปรับหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลาดแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 13 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

     ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
   5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
   6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
   7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
   11. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   13. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

          ในปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการทั้งหมดตามวงรอบและพัฒนาหลักสูตรใหม่คือระดับปริญญาเอกจำนวน 1 หลักสูตร ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักสูตรทั้งหมดดังนี้

ระดับปริญเอก

          หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสื่อสาร

ระดับปริญโท

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
   2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
   3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
   4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
   6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
   7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
   8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจบันเทิง
   9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
   10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
   11. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์
   12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
   13. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ผศ.ดร.ณุศณี                  มีแก้วกุญชร                     ที่ปรึกษาตัวแทนจากสภาวิชาการ
2. ผศ.ณัฏฐ์                      เดชะปัญญา                     ที่ปรึกษาตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.สิงห์                    สิงห์ขจร                        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผศ.ดร.สรรพัชญ์               เจียระนานนท์                    รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย
5. อาจารย์ ดร.ไซนิล              สมบูรณ์                        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
6. อาจารย์ประภวิษณุ์             พนัสทรัพย์สุข                   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
7. อาจารย์วรศิริ                  ผลเจริญ                        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
8. ผศ.นเรศ                      นิภากรพันธ์                      ประธานสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน
9. ผศ.ดร.วรางคนางค์            สกุล วงศ์ ลี หยาน               ประธานสาขาวิชาการบัญชี
10. ผศ.ปรียาภรณ์                สืบสวัสดิ์                        ประธานสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
11. ผศ.พิมพ์พิไล                  ไทพิทักษ์                        ประธานสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
12. ผศ.วรรณลักษณ์              อินทร์จันทร์                     ประธานสาขาวิชาภาพยนตร์
13. อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์            ชำนาญนา                       ประธานสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
14. อาจารย์ ดร.วัศยา             หวังพลายเจริญสุข               ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
15. ผศ.ขวัญชัย                   ช้างเกิด                         ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16. อาจารย์รัตนา                 บุญอ่วม                         ประธานสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
17. อาจารย์ฐิติยา                 กลบสันเทียะ                      ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
18. อาจารย์สรสินธุ์               ฉายสินสอน                      ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
19. อาจารย์รัชนก                 ปัญญาสุพัฒน์                   ประธานสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
20. นางสาวพิมพร                พานทอง                        หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
21. นางสาวบุญถึง               สัมมาโภชน์                       กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาววิภา                  แก้วชมร                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นายร่มไทร                   ฉ่ำคล้าม                          เจ้าหน้าที่การประชุม 

Choose a Language :