สาขาวิชาการตลาด

“เลือกอนาคตอย่างชาญฉลาด เลือกเรียน “การตลาด” บ้านสมเด็จ

Chose the wise choice, choose Bansomdej marketing.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 92,000 บาท

ภาคพิเศษ : ประมาณ 97,300 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 15,000 บาท
เทอมแรก : ภาคพิเศษ : ประมาณ 14,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 11,000 บาท
เทอมต่อไป : ภาคพิเศษ : ประมาณ 11,900 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา (ประธานสาขาวิชา) 767 0819237710
2 ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี 764 -
3 ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล 767 086-388-9795
4 อ.เดือนเด่น วสุนันต์์ 767 089-112-5685
5 อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค 767 -