สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

“เรียนประหยัด ถนัดทำ เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพ

Practice makes perfect.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ : ประมาณ 190,100 บาท


ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร

เทอมแรก : ภาคปกติ : ประมาณ 27,000 บาท

เทอมต่อไป : ภาคปกติ : ประมาณ 23,300 บาท


แผนการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย >> ดาวน์โหลด


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 📷

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ
1 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 2 ชั้น 12A 081-131-0304
2 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา อาคาร 2 ชั้น 12A 086-776-6416
4 อ.ไซนิล สมบูรณ์ อาคาร 7 ชั้น 1 086-543-2995
5 อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย อาคาร 2 ชั้น 12A 062-893-2644
5 อ.นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 12A 088-044-8734
6 อ.พัชนี แสนไชย 766 084-791-9949