คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ธนัช กรศุภกิจ
ประธานสาขา
อ.ธนัช กรศุภกิจ
ประธานสาขา
อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย
ประธานสาขา
อ.กรกช วนกรกุล
ประธานสาขา
อ.โศภิณภา สุนทรวร
ประธานสาขา