รายงานการจัดซื้อ/จ้าง_ms

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดั้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดั้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)