ข่าวสาร/นักศึกษา

สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท งานนี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

สายอาร์ต สายออกแบบ เตรียมต่อคิวมายื่นใบสมัครกันได้เลย กับ “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Ocean for Life Logo Contest” ภายใต้หัวข้อ Ocean for Life ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท งานนี้ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 #PTTEP #PTTEPTeenergy7 #OCEANFORLIFE #ทะเลเพื่อชีวิต #OceanforLifeLogoContest

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียนโดยดูในใบตรวจสอบจบในระบบ MIS ของนักศึกษา 2. นักศึกษาติดต่อประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำแผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินในภาคเรียน 2/2564 จนถึงเทอมที่นักศึกษาจะจบการศึกษา 3. นักศึกษาสแกน QR-Code นี้ เพื่อทำการกรอกรายละเอียดของตัวเอง / แผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินพร้อมแนบรูปภาพใบตรวจสอบจบ โดยเลือกรูปแบบแสดงทุกรายวิชา (ไฟล์.JPG หรือ .JPEG) ลงในระบบตามที่กำหนด 4. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเองในระบบเป็นระยะๆ เพื่อทำการลงทะเบียน (หากในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้ ขอให้ติดต่อสำนักงานคณะวิทยาการจัดการอีกครั้ง ตามช่องทางที่คณะกำหนด) ลิงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 https://link.bsru.ac.th/7li

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563 ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รหัสนักศึกษา 63 ดังมีรายชื่อใน QR Code นี้ ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. https://link.bsru.ac.th/7qk

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ศึกษา 2565

สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ ศึกษา 2565 —– วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 —– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH […]

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช —- พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช” และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น “กรุงเทพมหานคร” ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็น “สำนักพระราชวัง” ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน —- #BSRURecentNews 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย —— ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

วันออกพรรษา “ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11”

วันออกพรรษา “ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11” —- เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ “วันออกพรรษา” ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ . ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา . […]

เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เนื่องจากวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ ผู้สำเร็จการศึกษา รอบจบวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่มีความประสงค์จะมายื่น บส.9 เพื่อรับเอกสารสำคัญ (ใบรับรอง และใบทรานสคริปต์) สามารถมาติดต่อดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio —— วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio —— วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564 วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 —— สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : WWW.ADMISSION.BSRU.AC.TH —— CONTACT US โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม*** . Join Zoom Meeting ห้องที่ 1 https://link.bsru.ac.th/king09-1 Meeting ID: 987 6085 4550 Passcode: 9999 . Join Zoom Meeting ห้องที่ 2 https://link.bsru.ac.th/king09-2 Meeting ID: 940 6711 3074 Passcode: 9999 —— สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร —— วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting . ***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม*** . Join Zoom Meeting ห้องที่ 1 https://link.bsru.ac.th/king09-1 Meeting ID: 987 6085 4550 Passcode: 9999 . Join Zoom Meeting ห้องที่ 2 https://link.bsru.ac.th/king09-2 Meeting ID: 940 6711 3074 Passcode: 9999 —— สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เว็บไซต์ : […]

ต๊าซซซซซ ! จะเอาอะไรมาต้าน💥 #Dek65 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 14 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต !! #TCAS65 coming soon !!! ____ #MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📍เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้ !

ต๊าซซซซซ ! จะเอาอะไรมาต้าน #Dek65 ร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด กับ 14 หลักสูตรมาแรงสุดฮิต !! #TCAS65 coming soon !!! ____ #MSBSRU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เร็ว ๆ นี้ ! #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) https://m.facebook.com/Inter.Bus.management.BSRU/ #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/EconBSRU/ #สาขาวิชาการบัญชี https://www.facebook.com/accounting.bsru.1/ #สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ https://www.facebook.com/BSRU-Logistic-Management-537151103292790/ #สาขาวิชาการท่องเที่ยว https://www.facebook.com/Tourism-BSRU-102670301896528/ #สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ https://www.facebook.com/Hrm-Bsru-225911134579548/ #สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ https://www.facebook.com/bsru.entrepreneurship/ #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://www.facebook.com/bc.msbsru/ #สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/MKBSRU2019/ #สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ https://www.facebook.com/PRCCBSRU/ #สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/Masscommbsruchannel/ #สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย https://www.facebook.com/BSRUfilm/ #สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง https://www.facebook.com/AdvertisingAndEntertainmentBusinessBsru/ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร […]

ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว

ประกาศ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 นักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนวิชา การฝึกประสบการณ์ การฝึกทักษะ การฝึกงาน โปรดพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมการฝึกประสบการณ์ไม่ถูกรวมในใบแจ้งชำระ ทำให้ส่วนลดกระทรวง อว. ลดมากกว่ายอดค่าบำรุงการศึกษาจริง ส่วนผู้ที่ชำระเงินและตัดใบเสร็จรับเงินแล้วจะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา 500 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขในส่วนนี้แล้ว ตัวอย่างดูที่ใต้คอมเม้น ตามระเบียบถ้านักศึกษามีการลงทะเบียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 500 บาท ตอนที่มหาวิทยาลัยส่งยอดค่าเทอมเพื่อขอส่วนลด 50% ก็ส่งไปด้วย เพียงแต่ในใบแจ้งค่าเทอมไม่ถูกเพิ่มเข้าไป สังเกตจากส่วนลดได้ว่าลดแล้วไม่ใช่ 50% ขออภัยในความไม่สะดวก

กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน

อย่าปล่อยให้โควิด 19 ทำลายสมอง เรียนก็ไม่ได้ไป ทำงานก็ต้องทำที่บ้าน ใครรู้สึกจำเจ เบื่อหน่าย เราจะช่วยบริหารสมอง ชวนปล่อยของทางความคิดแบบที่โควิด 19 ก็ทำอะไรเราไม่ได้!! กฟผ. เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวางแผนประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ EGATxWallbox ของ กฟผ. มาลับสมอง ประลองไอเดียเด็ด ไปกับโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบน Digital Platform และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน ถ้าคุณคือ นิสิต นักศึกษา หรือเป็น first jobber ก็ไม่ติดนะ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่อยากปล่อยของ แสดงไอเดียบรรเจิดให้โลกได้รู้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามกิจกรรมอื่นๆของโครงได้ที่เพจ Digiwar และถ้าคุณพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ สามารถโหลดใบสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้เลย ตาม QR […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน —- ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย https://link.bsru.ac.th/6v2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 — วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 #ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน) ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) . เวลา 09.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน) ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) . เวลา 10.00 […]

ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. สามารถยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://mis.bsru.ac.th

1 2 3 4 5 6 41