ข่าวสารอาจารย์/บุคลากร

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสื่อและการบริหารธุรกิจ The Business of Media and Entertainment ณ Hanyang University ERICA Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฏาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์บวรเดช ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปิด

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสื่อและการบริหารธ […]

1 2 3 4 5 6 53
Choose a Language :