ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2 —— วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา13:00 – 16:30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการการประชุมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565” ในระยะที่ 2 เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดโครงการการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ เข้าร่วม และได้รับเกียรติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ -รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส กรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ -ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มบส. -คุณอภิชาต […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและการอบรม ประจำปีการศึกษา 1/2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมและการอบรม ประจำปีการศึกษา 1/2564 —- สามารถสแกน QR Code หรือ https://link.bsru.ac.th/CalendarOSA —- ***ทั้งนี้หากยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสม

นักศึกษารหัส 64 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษให้ส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ : https://document.bsrutoday.tk . ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564

{Announcement} นักศึกษารหัส 64 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ —— ให้ส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ : https://document.bsrutoday.tk . ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564 —— #สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง 1) ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน สวมเสื้อนักศึกษา (ห้ามใส่ชุดนักเรียน) (.JPG) 2) ไฟล์เอกสารทั้งหมด (.PDF) รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์ .pdf ไฟล์เดียว เรียงเอกสารดังนี้ 2.1) บัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร) 2.2) ทะเบียนบ้าน หน้ารายละเอียดบ้านและหน้าชื่อนักศึกษา 2.3) ใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ มีวันที่สำเร็จการศึกษา 3) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) . *นักศึกษาจะเข้าระบบได้หลังจากดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแล้ว 5 วันทำการ —— #ขั้นตอนการกรอกข้อมูลบนระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่ step […]

โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564

  โครงการฝึกงานกับกลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564 โดยรับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นการศึกษาปีที่ 3 และ 4 เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์จริงกับทางกลุ่มโรงพยาบาลฯ สาขาที่เปิดรับ -สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ -สาขาการตลาด -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รับเพศชาย) -สาขาการจัดการโลจิสติกส์ -สาขาการบัญชี คุณสมบัติและวิธีการสมัคร – นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – ส่งประวัติ พร้อมหลักฐานส่วนตัว ได้ที่  Email : recruit@prachapat.com และ CC: hrd@prachapat.com – สมัครได้ด้วยตนเอง ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์ สนใจติดต่อสอบถาม 064-183-3236  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยากรจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

{Recent News} หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยากรจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 —- วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังค์นันท์ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ และ อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรกับทางหลักสูตร ซึ่งผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในครั้งนี้ ผลออกมาอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี ณ ห้องประชุมชั้น 1 […]

ข่าวการศึกษา : มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community

{Recent News} ข่าวการศึกษา : มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community —— ขอบคุณข่าวจาก : สยามรัฐ https://siamrath.co.th/n/255089 —— #BSRURecentNews มบส.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมุ่งสู่ ASEAN Community #BSRUNews

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ทุกคนฉีดวัคซีน (COVID-19) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับนักศึกษา) ผ่านทาง โรงพยาบาลศิริราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ทุกคนฉีดวัคซีน (COVID-19) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดสรรวัคซีน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับนักศึกษา) ผ่านทาง โรงพยาบาลศิริราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว —- กำหนดให้บริการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 3,000 คน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช —- โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดช่องทางให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง : https://link.bsru.ac.th/2t8 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ และกำหนดวันฉีด ตั้งวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ นักศึกษา ทำแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต —- ทำแบบสำรวจได้ที่ : http://link.bsru.ac.th/2qp

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ นักศึกษา ทำแบบสำรวจการใช้งานเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต —- ทำแบบสำรวจได้ที่ : http://link.bsru.ac.th/2qp —- เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์ที่จะรวบรวมข้อมูลเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำทีมคณาจารย์ประจำตำบล บางกระเจ้า ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศกิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤต Covid – 19 ให้ความรู้แนวปฎิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน พร้อมส่งมอบถุงปันสุข BSRU ผ่านผู้แทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ ณ วัดบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ นำทีมคณาจารย์ประจำตำบล บางกระเจ้า ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศกิจกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตฝ่าวิกฤต Covid – 19 ให้ความรู้แนวปฎิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน พร้อมส่งมอบถุงปันสุข BSRU ผ่านผู้แทนหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ ณ วัดบางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

NUTTTALKวันนี้ 18.00 น.”เปิดตำนานสมเด็จ (ช่วงบุนนาค)และวัฒนธรรมไทยสมัยสมเด็จวัดระฆัง” โดย อ.โจ๊ก ณัฐพนธ์ เกษสาคร เจ้าของเพจ

NUTTTALKวันนี้ 18.00 น.”เปิดตำนานสมเด็จ (ช่วงบุนนาค)และวัฒนธรรมไทยสมัยสมเด็จวัดระฆัง” โดย อ.โจ๊ก ณัฐพนธ์ เกษสาคร เจ้าของเพจ ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จ (รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. นัด-คุย-กัน..สดใน Facebook Live https://www.facebook.com/NuttDechapanya และ Advertising and Entertainment Business BSRU  แล้วพบกันครับ #อโจ๊กณัฐพนธ์ #ณัฐพนธ์เกษสาคร #ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จ #NuttTalk #เสวนาวิชาการบันเทิง #NuttDechapanya x #AdEntBsru

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565”

{Recent News} คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565” —- วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ 2565” เพื่อให้คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมดำเนินการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและออนไลน์ผ่านระบบ Zoom —- ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ —- #BSRURecentnews คณะวิยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในชื่อกิจกรรม “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำและการวิพากษ์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย […]

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

{Recent News} สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน —- วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ – รศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และสาขาการสื่อสารสากล, หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และ​นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่อง ONE 31 – คุณสุธีรัชย์ ชาญนุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด เทเลวิชั่น จำกัด และ คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ให้มีความพร้อมในการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา […]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564 1. นักศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบโดยผ่านช่องทาง https://link.bsru.ac.th/2hr ระหว่าง วันที่ 7 มิ.ย 64 – 16 ก.ค 64 2. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” หลังจากกรอกรายละเอียดในระบบ 7 วันทำการ 3. นักศึกษานำ”หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ” ส่งสถานประกอบการ และอัพโหลดเอกสารใบตอบรับ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 31 ก.ค. 64 4. นักศึกษาดาวน์โหลด “หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ส่งสถานประกอบการในวันแรกที่เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5. นักศึกษาสามารถบันทึกรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระบบ และ Save เก็บเป็นข้อมูลรายสัปดาห์ได้ โดยนักศึกษาดูวิธีการบันทึกรายละเอียดผ่านการแจ้งเตือนใน Email 6. เมื่อครบกำหนด นักศึกษาสามารถ Save ไฟล์ หรือ Print รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำส่งอาจารย์นิเทศ 7. นักศึกษาดาวน์โหลด […]

ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง? 👩‍🔧คณาจารย์ 👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน 👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562

ระบบติดตามภาะการการมีงานทำเกี่ยวข้องกับใครบ้าง? 👩‍🔧คณาจารย์ 👩‍🔧นักศึกษาปัจจุบัน 👩‍🔧บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 👩‍🔧ผู้ใช้บัณฑิตของผู้ที่จบปีการศึกษา 2562 — 📥๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลบัณฑิต และทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th —– 📝๒ )สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th เข้าระบบง่าย ๆ เพียงกรอกรหัสนักศึกษาเท่านั้น —- 📲๓) เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประสานให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/หัวหน้างานกรอกข้อมูลในระบบ 📍ช่องทาง➡️ https://job.bsru.ac.th โดยใช้รหัสนักศึกษาของบัณฑิตในการเข้าระบบ —- 👨🏻‍🎓📲๔) นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ได้ที่ 📍ช่องทาง➡️ https://qa.bsru.ac.th เข้าระบบด้วย User/password เดียวกับระบบ MIS  

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)

ประกาศ สำนักงานบัญชียงยุทธการบัญชีและกฎหมาย รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2564 จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด (คลิ๊ก)

สำนักงานบัญชียงยุทธการบัญชีและกฎหมาย 589 อาคารถุงเงิน ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-861-4611-15 โทรสาร 02-438-2202 ————————————————————————— เรื่อง รับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2564 เรียน ฝ่ายสหกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียด ตำแหน่ง : ฝึกงานด้านบัญชี ระยะเวลา : สิงหาคม – ธันวาคม จำนวน : 2 อัตรา ค่าตอบแทน : วันละ 300.- บาท ทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. คุณสมบัติ GPA : มากกว่า 3.50 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 […]

SACICT เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมปล่อยความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันออกแบบงานหัตถกรรมจักสานร่วมสมัย ในรายการ Reality Show  “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” เวทีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ มาร่วมปล่อยพลังความคิด ทำสงครามดีไซน์งานจักสานไทยให้ก้าวไกลสู่สากล อย่ารอช้า !!! ร่วมส่งผลงานสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 2564

SACICT เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมปล่อยความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันออกแบบงานหัตถกรรมจักสานร่วมสมัย ในรายการ Reality Show  “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” เวทีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ มาร่วมปล่อยพลังความคิด ทำสงครามดีไซน์งานจักสานไทยให้ก้าวไกลสู่สากล อย่ารอช้า !!! ร่วมส่งผลงานสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 2564   ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดผลงานการออกแบบดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1T8Mu9n1-j5M2ghjv2sxr-5KZiBMkPzfI?usp=sharing   หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/D9Ctvjsdc7JKPRR57   สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ : 086-792-4446 E-mail: sacictwarcraft@gmail.com Facebook: http://www.facebook.com/sacict Website: https://www.sacict.or.th/th   #SACICT #SACICTWARCRAFT #สงครามทำมือ #งานจักสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) อนุสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย (610505) —- #BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี แสนไชย #BSRUNews

1 2 3 4 21